Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen therapeut en cliënt.

 • Cliënt gaat akkoord met het tarief van € 95  voor het eerste consult  ( 90 minuten)  en het bedrag van € 80  per reguliere  sessie ( 60 minuten) craniosacraal therapie hierop volgend, volgens de algemene betalingsvoorwaarden.
 • Declaratie bij verzekering  wordt door cliënt zelf bij ziektekostenverzekeraar ingediend. Check  voor vergoeding door uw aanvullende verzekering ,hiervoor uw polis. Zie website Cranio Nederland
 • Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de therapeut gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen.
 • De door de therapeut aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cliënt binnen 14 dagen na datum van de factuur te zijn betaald.
 • Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuur datum heeft betaald is de cliënt in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist en brengt de therapeut rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van de maand over de hoofdsom zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.
 • Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum kan de therapeut de cliënt een 1e betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van €15,= (administratie- en portokosten) aan de cliënt in rekening gebracht.
 • Bij niet-betaling van de rekening, verhoogd met de 1% rente en de administratie- en portokosten ( € 15,=) volgt een 2e herinnering. Deze is verhoogd met 1 % rente, € 14,50 administratiekosten en portokosten (bij een aangetekende brief: bijbehorende kosten.)
 • Voldoet de cliënt binnen 7 dagen na de datum van de 2e betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de therapeut zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.
 • Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invoering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15 % van de hoofdsom met een minimum van €35.
 • Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 • De therapeut behoudt zich het recht om een afspraak af te zeggen, indien door onvoorziene omstandigheden gedwongen