Privacybeleid & Klachtenprocedure

Privacyreglement  en klachtenreglement  :

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Verder werk ik volgens de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van de Koepel Klachtenbehandeling (KAB).

 • Uw dossier bevat uw persoonsgegevens zoals uw naam, geboortedatum, geslacht, adres, telefoonnummer(s) en e-mailadres;
 • aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in uw dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere  zorgverlener.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Uw dossier is alleen toegankelijk voor uw behandelend therapeut, Brigit Burer, craniosacraal therapeut en eigenaar van ‘Realeazy’ praktijk voor craniosacraal therapie  te bereiken onder telefoonnummer   06-22984570.      info@realeazy-care.nl

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
 • Indien mogelijk,voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats,
 • uw klantnummer en/of uw geboortedatum,
 • de datum van de behandeling,
 • een korte omschrijving van de behandeling en behandelcode
 • consultkosten

‘Realeazy ‘neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@realeazy-care.nl

Derde partijen

Dit zijn mensen die mij bij de praktijkvoering ondersteunen. Zij zijn op de hoogte van de nieuwe privacyregels. Mensen die mij ondersteunen zijn:

‘ Account aan Zee “  Ronald  v.d. Berg

De Scheysloot 25

2201 GN Noordwijk.

Behandeling  Klachten :

Wanneer u een klacht heeft over de behandeling of therapeut, en deze klacht niet onderling kan worden opgelost, dan kan u zich wenden tot de klachten commissie van de RCN

Beroepscode therapeuten

Geregistreerde craniosacraal therapeuten zijn verplicht zich te houden aan het Reglement ethiek en beroepscode Craniosacraal therapie Nederland (RCN). In deze richtlijnen staan regels over de privacy van de patiënt, de geheimhoudingsplicht, de inrichtingseisen van de praktijk en de ethische regels omtrent de relatie met de patiënt en met andere hulpverleners in de gezondheidszorg.

Klachtenprocedure:    

 • De patiënt wordt altijd aangemoedigd zijn klacht eerst te bespreken met de therapeut. Het is belangrijk als therapeut gevoelens van onvrede bij de patiënt tijdig te herkennen en erkennen en bespreekbaar te maken.
 • Als de patiënt dit bezwaarlijk vindt of wanneer hij of zij onvoldoende gehoor vindt, kan hij of zij via het secretariaat contact opnemen met de klachtenfunctionaris, die de functie heeft van vertrouwenspersoon. Deze onpartijdige persoon kan hem of haar begeleiden in de eventueel te nemen stappen of optreden als mediator tussen therapeut en patiënt.
 • Indien het contact met de vertrouwenspersoon onvoldoende gehoor of resultaat oplevert, kan de patiënt via het secretariaat schriftelijk een klacht indienen bij de klachtencommissie. De klachtencommissie zal de gegrondheid van de klacht onderzoeken en daar uitspraak over doen. Hiervan wordt melding gemaakt aan het bestuur van het register. Het bestuur overweegt welke maatregelen genomen moeten worden.
 • Indien de patient dit wenst kan hij of zij zich ook direct wenden tot het onafhankelijk tuchtcollege waar het RCN bij aangesloten is. Het adres van het tuchtcollege is verder op deze pagina te vinden.

Bij  zeer ernstige klachten, calamiteiten of seksueel misbruik zal door het bestuur van het RCN altijd melding worden gemaakt aan de inspectie voor de gezondheidszorg (in het kader van de wet WKCZ), ook bestaat de mogelijkheid dat de patiënt dan melding wil doen bij de officier van justitie, waarbij de klachtencommissie zoveel mogelijk ondersteuning zal bieden.


De doelstelling van de klachtenregeling is vooral het terug horen van ontevredenheid of klachten om zodoende de kwaliteit van de aangeboden zorg te garanderen en zo nodig te verbeteren. De beroepsgroep heeft de wens het belang van de patiënt en de goede naam van de craniosacraal therapie in het algemeen en de geregistreerde craniosacraal therapeuten in het bijzonder te beschermen.


De klachtenafhandeling is voor de patiënt geheel kosteloos. Wel komen eventuele reiskosten of kosten voor bijstand of gederfde inkomsten voor eigen rekening. Op klachten wordt door het RCN binnen twee weken gereageerd.

In de klachtencommissie zitten de volgende personen:

 • Miranda Veenbergen – Jurist 
 • Hans Huikeshoven – Craniosacraal therapeut, lid RCN
 • Ada van Ponstein – Craniosacraal therapeut, lid RCN
 • Marc van der Straeten – Craniosacraal therapeut, onafhankelijk niet-lid RCN
 • Paula Zaal – Craniosacraal therapeut

De vertrouwenspersonen zijn:

 • Astrid Koppen Craniosacraal therapeut en lid RCN
 • Sanno Visser Craniosacraal therapeut en onafhankelijk niet-lid RCN

Het adres van het tuchtcollege is:

Postbus 259, 6880 AG Velp

06-12564183 of info@register-rcn.nl

Tuchtrecht RCN

Naast een klachtenregeling en een klachtencommissie hanteert het RCN ook tuchtrecht. Via het tuchtrecht is het RCN in staat sancties op te leggen aan de bij een klacht betrokken therapeut of wanneer een geregistreerd lid van het RCN de craniosacraal therapie in zijn algemeenheid of de beroepsgroep in het bijzonder schade toebrengt.

Indien de klacht van dusdanig ernstige aard is dat dit noodzakelijk wordt geacht, zal een klacht via het tuchtcollege behandeld worden, conform het tuchtreglement. Het RCN is aangesloten bij een onafhankelijk Tuchtcollege:

Het onafhankelijk tuchtcollege en het college van beroep worden voorgezeten door:

 • Mr. A.L.K. Blokland
 • Mr. O. Nijhuis

Daarnaast zijn er afgevaardigden opgenomen uit de vier volgende beroepsverenigingen:

 • Nederlandse Werkgroep voor Practizijns (NWP)
 • Nederlandse Vereniging voor Klassiek Homeopaten (NVKH)
 • Register Craniosacraal therapie Nederland (RCN)
 • Vereniging voor Natuurgeneeswijzen Nederland (VNT)

Vanuit het RCN zijn afgevaardigd:

 • Anneke van Heerde (craniosacraal therapeut)
 • Wouter Knol (craniosacraal therapeut)
 • Hank Meldrum (craniosacraal therapeut)

Het adres van het tuchtcollege is:

Postbus 21226020 AC Budel