Privacybeleid & Klachtenprocedure

Privacyreglement  en klachtenreglement  :

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Verder werk ik volgens de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van de Koepel Klachtenbehandeling (KAB).

 • Uw dossier bevat uw persoonsgegevens zoals uw naam, geboortedatum, geslacht, adres, telefoonnummer(s) en e-mailadres;
 • aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in uw dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere  zorgverlener.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Uw dossier is alleen toegankelijk voor uw behandelend therapeut, Brigit Burer, craniosacraal therapeut en eigenaar van ‘Realeazy’ praktijk voor craniosacraal therapie  te bereiken onder telefoonnummer   06-22984570.      info@realeazy-care.nl

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
 • Indien mogelijk,voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats,
 • uw klantnummer en/of uw geboortedatum,
 • de datum van de behandeling,
 • een korte omschrijving van de behandeling en behandelcode
 • consultkosten

‘Realeazy ‘neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@realeazy-care.nl

Derde partijen

Dit zijn mensen die mij bij de praktijkvoering ondersteunen. Zij zijn op de hoogte van de nieuwe privacyregels. Mensen die mij ondersteunen zijn:

‘ Account aan Zee “  Ronald  v.d. Berg

De Scheysloot 25

2201 GN Noordwijk.

Behandeling  Klachten :

Wanneer u een klacht heeft over de behandeling of therapeut, en deze klacht niet onderling kan worden opgelost, dan kan u zich wenden tot de klachten commissie van LVNT . Op de website van LVNT vindt u meer informatie.